Deklaracja dostępności

Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.korzeniesiekierek.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-20

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 2. brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik,
 3. brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia 

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest Dorota Frydecka, adres mail: dorota.frydecka@dorozkarnia.pl, numer telefonu: (22) 841 91 22.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać kontaktując się z osobą kontaktową.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

Siedziba właściciela domeny – Domu Kultury „Dorożkarnia” w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy:

Budynek Domu Kultury Dorożkarnia zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Siekierkowskiej 28.

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze. Dla osób korzystających z wózków wejście odbywa się poprzez podjazd.

Budynek posiada trzy kondygnacje – dwie naziemne i jedną podziemną. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się poprzez klatkę schodową. W budynku brak jest windy. Architektura budynku umożliwia zapewnienie dostępu dla osób na wózkach jedynie do korytarza i pomieszczeń na poziomie parteru, w tym sali widowiskowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na specyfikę niektórych wydarzeń artystycznych prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o takim zamiarze.

Wydarzenia

Dbamy o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły brać udział w wielu działaniach proponowanych przez Dom Kultury „Dorożkarnia”, a podczas wydarzeń prezentowanych na sali widowiskowej, aby miały możliwość siedzenia przed pierwszym rzędem.

Mimo, że nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, wspieramy osoby potrzebujące, osobistą asystą pracowników lub wolontariuszy.

Strona internetowa

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące, nie korzystające z technologii asystujących – zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Informacje na stronę internetową staramy się przygotowywać w łatwym tekście, językiem zrozumiałym.